^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Clubreglement

Zoals bij vele verdedigingssporten houden wij ons aan een zekere etiquette.

In een contactsport is algemene discipline en hygiëne zeer belangrijk.

We verwachten dan ook van onze leden dat ze volgende punten nakomen.

Lidmaatschap:

Onze club heeft als doel om elk lid en nieuwkomer jiu-jitsu onderricht te verstrekken:

        1. als kunst van lichaamsbeweging,

        2. als sport,

        3. als vorm van zelfverdediging.

De hoofdtrainer (sensei) heeft het recht om leden al dan niet te aanvaarden en/of uit te sluiten, mits een gegronde reden.

Een jiu-jitsu seizoen loopt van 1 januari t.e.m. 31 december.In de maand juli gaan er geen trainingen door wegens sluiting van de sporthal. In augustus is er mogelijkheid tot vrije trainingen.

Elk nieuw lid heeft recht op één gratis proefles. Tijdens deze proefles draagt hij/zij sportieve kledij. Tijdens deze les traint hij/zij op eigen verantwoordelijkheid.

Indien hij/zij toetreedt tot de club betaalt hij/zij zo spoedig mogelijk het lidgeld en de verzekeringEN dient hij een doktersbriefje in (exemplaar te verkrijgen bij de inschrijvingsverantwoordelijke).

Lidgelden en verzekering kunnen halfjaarlijks of jaarlijks betaald worden.

Een klein deel van dit bedrag kan via de mutualiteit teruggevorderd worden.U kan dit formulier door de sensei laten invullen.

U bent pas verzekerd als u EN uw lidgeld/verzekering betaald hebtEN uw doktersbriefje aan de verantwoordelijke terugbezorgd hebt. Zolang dit niet gebeurd is, traint u op eigen verantwoordelijkheid.

Tijdens clubactiviteiten (competities, stages, …) geldt de lopende verzekering voor de deelnemende leden.

Bij deelname aan competities en stages dient elk lid in het bezit te zijn van zijn/haar budopas.

Gedragscode:

Bij het betreden of verlaten van de oefenzaal (dojo) wordt er gegroet door de deelnemers.

Voor de veiligheid van de kinderen worden zij IN de dojo afgezet en opgehaald.

 Buiten de dojo is de club niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en onregelmatigheden.

Ook bij het betreden en verlaten van de mat (tatami) wordt er gegroet.

Bij aanvang van de les verzamelen alle leden op de tatami.

De leden met de hoogste gordel zitten het dichtst bij de sensei.

De leden zitten per graad (kyu).

Hierna volgt een groet waaraan alle leden deelnemen.

De sensei gaat voor in deze groet.

Elke beoefenaar dient tijdig op de trainingen aan te komen.

Indien hij/zij te laat komt, meldt hij/zij zich met een geldige reden bij de sensei.

Eventueel wordt een straf opgelegd, afhankelijk van de reden en de frequentie waarbij dit gebeurt.

Bij laattijdige aankomst kan de training pas aangevat worden wanneer de sensei hiertoe toestemming geeft.

Pas dan mag de tatami betreden worden.

Tijdens de les verlaat niemand de dojo of de tatami zonder toestemming van de lesgever.

Wie niet tot het eind van de training kan blijven, verwittigt de sensei voor aanvang van de training.

Toeschouwers kunnen langs de mat de les volgen op voorwaarde dat zij dit in stilte doen en de les op geen enkele manier verstoren.

Voor de training helpt iedereen mee om de matten ordelijk te leggen.

Na de training helpt iedereen de matten weer netjes op te bergen.

De dojo wordt in ordelijke staat achtergelaten.

Terwijl de sensei technieken uitlegt en/of demonstreert luisteren de leden aandachtig.

Vragen stellen kan altijd achteraf.

De lesgever kan getoonde technieken persoonlijk aan een lid/leden verduidelijken tijdens de training.

Zowel voor als na de uitleg wordt er gegroet naar de lesgever.

Het omkleden voor en na de training gebeurt in de kleedkamers.

Na de training is er mogelijkheid om te douchen.

Kledij en waardevolle zaken mogen in een sporttas in de dojo geplaatst worden.

De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.

Diefstallen of vandalisme in de club betekenen definitieve uitsluiting van het lid in kwestie.

Het gebruik van alcoholische dranken tijdens de training is verboden.

In de dojo is er geen onderscheid in ras, stand of geslacht.

Op de tatami zal tucht gehandhaafd worden en zal elk lid steeds de sensei en andere leden met respect aanspreken en behandelen

De leden doen alles om het imago van Musashi Ryu hoog te houden, zowel tijdens het clubgebeuren als erbuiten.

Jiu-Jitsu mag enkel gebruikt worden als zelfverdediging en niet om anderen opzettelijk pijn te doen.

Jiu-Jitsu mag enkel gebruikt worden als er geen andere mogelijkheid is.

Het doel van de training is de geest en het lichaam te verbeteren.

                 “Mens sana in corpore sano!”

 In de dojo mag nooit gevochten worden zonder toestemming.

Voor het betreden van de tatami zorgt elk lid dat zijn GI (vest en broek) in orde is en geknoopt is met de juiste gordel.

Enkel een witte GI is toegelaten voor leerlingen (witte t.e.m. bruine gordel).

Zwarte gordels dragen een GI naar keuze.

Aspirant lesgevers van de junioren mogen een blauwe kimono dragen.

Dit om de junioren duidelijk te maken dat zij lesgevers zijn en dat naar hen moet geluisterd worden.

Hygiene:

Reinheid van lichaam en oefenpak is vereist.

Nagels aan handen en voeten moeten kortgeknipt zijn zodat men zichzelf en/of anderen niet kan kwetsen.

Lange haren moeten bijeengebonden worden.

Handen en voeten dienen steeds gewassen te zijn.

Ringen, horloges, kettingen, piercings en eventuele andere sieraden moeten uitgedaan worden.Dit om verwondingen te voorkomen.

Tussen de kleedkamers en de tatami mag er niet op blote voeten gelopen worden.

Schoenen of kousen zijn verboden op de tatami.

Lichamelijke en geestelijke conditie:

Een lid dat werkelijk te moe is om mee te trainen zal zich ordelijk op zijn knieën aan de kant van de tatami plaatsen.

Kleine kwetsuren, wondjes en dergelijke verzorg je voor de training.

Mogelijke kwetsuren, lichamelijke beperkingen of andere medische redenen die het uitvoeren van een oefening onmogelijk maken dienen voor de training meegedeeld te worden aan de lesgever zodat deze er rekening mee kan houden.

Vooraleer men aan een training deelneemt, dienen alle eerder opgelopen letsels voldoende genezen te zijn.

Letsels, opgelopen buiten het clubgebeuren, die verergeren worden niet door de clubverzekering gedekt (tarten van risico).

Elke ernstige kwetsuur, opgelopen tijdens de training, demonstraties of wedstrijden dienen binnen de 24 uur aan de verzekering doorgegeven te worden met een duidelijke beschrijving.

Bestuur:

De zaken van de club worden geregeld door het bestuur.

Bij klachten, moeilijkheden of vragen moet men zich steeds tot het bestuur wenden.

Er mag geen enkele activiteit onder naam van de club georganiseerd worden zonder dat het bestuur daarvan op de hoogte is.

Bij overtreding van de regels, opgesteld in het huishoudelijk reglement, heeft het bestuur het recht om gepaste acties te ondernemen of een lid voor (on)bepaalde duur te schorsen.

Het reglement kan regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.

Bij wijziging wordt elk lid hiervan op de hoogte gesteld.

De hoofdtrainer is Steven Van hauwermeiren.

Indien hij niet aanwezig kan zijn tijdens één van de lessen, duidt hij een vervanger aan die eveneens door het bestuur gekend is.

De stichter van Musashi Ryu, Steven Van hauwermeiren, kan niet afgezet worden als bestuurslid.

Steven Van hauwermeiren draagt de volledige verantwoordelijkheid in de club en neemt dan ook de finale beslissing over elk voorstel.

Steven Van Hauwermeiren is voorzitter en hoofdtrainer.

Andere bestuursleden hebben een adviserende functie naar de voorzitter toe en hebben dus geen uitvoerende macht.

Elk bestuurslid dat aanstalten maakt om het clubgebeuren in het gedrang te brengen kan onverbiddelijk uit het bestuur of de club geweerd worden.

Het bestuur en de lesgever(s) kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen aangezien elk lid verplicht verzekerd moet zijn

Het bestuur kan leden weigeren/schorsen/uitsluiten in geval van:

- onbehoorlijk gedrag tijdens de trainingen,

- het niet opvolgen van bevelen,

- lachen met fouten van anderen,

- brutaal worden tegen anderen of ze kwetsen.

 

 

 

Copyright 2018  Musashi Ryu Erpe-Mere